Tijela Komore

Skupština Komore

Skupština Komore je najviše tijelo odlučivanja i čine ju svi članovi Komore.

Skupština donosi:
– statut,
– godišnji plan i program rada,
– financijski plan,
– odluku o godišnjem izvješću o radu,
– odluku o financijskom izvješću,
– odluku o visini članarine,
– etički kodeks psihološke djelatnosti,
– opće akte kojima se provode javne ovlasti Komore,
– druge opće akte kojima se uređuju pitanja ustrojstva i rada Komore.

Predstavnici javnosti mogu ostvariti neposredan uvid u rad Skupštine prijavom svojeg prisustvovanja najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice Skupštine. Prijave se mogu vršiti telefonski radnim danom od 9 do 11 sati na telefon 01 3014 001 ili e-mailom na hpk@psiholoska-komora.hr. Sjednici može istodobno prisustvovati 10 osoba, u slučaju većeg broja prijavljenih vodit će se računa o redoslijedu prijavljivanja.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo sudjelovanja u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice. U slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice potrebno mu je onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici, ali tijelo javne vlasti nema pravo unaprijed nekomu onemogućiti (zabraniti) prisustvovanje budućim sjednicama, sukladno načelu javnosti i slobodnog pristupa i načelu jednakosti.

Sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore
 


Predsjednik Komore

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovara za zakonitost njezina rada te obavlja poslove određene Zakonom o psihološkoj djelatnosti i Statutom Hrvatske psihološke komore.

 Predsjednik Komore obavlja slijedeće poslove:
– saziva Skupštinu,
– saziva i predsjedava Upravnom odboru,
– potpisuje akte Upravnog odbora,
– potpisuje akte iz članka 7. stavka 1. ovog Statuta koje Komora izdaje temeljem javnih ovlasti,
– potpisuje ugovore koje sklapa Komora do iznosa od 30.000,00 kuna samostalno, od 30.001,00 do 150.000,00 kuna uz suglasnost Upravnog odbora, a od 150.001,00 kuna uz suglasnost Skupštine,
– održava redovite kontakte i surađuje s predstavnicima tijela državne vlasti te predstavnicima drugih tijela i organizacija, radi ostvarivanja ciljeva Komore,
– daje priopćenja za javnost i komunicira s medijima,
– donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore,
– obavlja i druge poslove određene Statutom ili aktima Komore.

 Predsjednik Komore je
Dejvid Zombori

 

Zamjenik predsjednika Komore

Zamjenik predsjednika Komore mijenja Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti, a može obavljati i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik.

Zamjenica predsjednika Komore je
Snježana Kovač

 

Upravni odbor Komore

Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje:
– vodi poslovanje Komore i upravlja sredstvima Komore,
– brine se za izvršavanje programa rada Komore i izvršavanje akata Skupštine,
– priprema materijale, informacije i analize za Skupštinu,
– osniva povjerenstva, stručne razrede i radne skupine,
– priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,
– priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, pravilnika i drugih akta Komore te njihovu izmjenu i/ili dopunu,
– obavlja izbor kandidata za radna mjesta u Komori i odlučuje o zasnivanju i prestanku radnih odnosa za radnike Komore,
– donosi odluke o cijenama usluga Komore,
– potiče stručno usavršavanje članova Komore,
– imenuje disciplinskog tužitelja i njegove zamjenike,
– zauzima stavove o pojedinim važnim pitanjima psihološke struke,
– odlučuje o pitanjima koja nisu ovim Statutom ili drugim aktom Komore stavljena u nadležnost drugog tijela Komore.

Članovi Upravnog odbora su:
Dejvid Zombori – predsjednik
Snježana Kovač– zamjenica predsjednika

Svetislav Joka
Nada Kegalj

Anita Lauri Korajlija

Predstavnici javnosti mogu ostvariti neposredan uvid u rad Upravnog odbora prijavom svojeg prisustvovanja najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice Upravnog odbora. Prijave se mogu vršiti telefonski radnim danom od 9 do 11 sati na telefon 01 3014 001 ili e-mailom na hpk@psiholoska-komora.hr. Sjednici mogu istodobno prisustvovati 2 osobe, u slučaju većeg broja prijavljenih vodit će se računa o redoslijedu prijavljivanja.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo sudjelovanja u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice. U slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice potrebno mu je onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici, ali tijelo javne vlasti nema pravo unaprijed nekomu onemogućiti (zabraniti) prisustvovanje budućim sjednicama, sukladno načelu javnosti i slobodnog pristupa i načelu jednakosti.

Sjednice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komoreNadzorni odbor Komore

Nadzorni odbor nadzire provođenje Statuta Komore i drugih općih akata Komore, ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore, materijalno i financijsko poslovanje Komore, a može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.

Članovi Nadzornog odbora su:
Violeta Vidaček-Hainš - predsjednica
Igor Kovač - zamjenik predsjednice
Marina Gulin
Kristina Krulić Kuzman

 

Etički odbor Komore

Etički odbor Komore obavlja sljedeće poslove:
– prati i nadzire provođenje pravila etike u psihološkoj djelatnosti i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihovog kršenja,
– odlučuje po prijavama, primjedbama i pritužbama na rad ovlaštenih psihologa i psihologa vježbenika,
– izdaje obrazloženo upozorenje ovlaštenom psihologu i psihologu vježbeniku povodom utvrđenih povreda Kodeksa etike psihološke djelatnosti ili drugih utvrđenih nepravilnosti u radu,
– daje mišljenje i poduzima potrebne prethodne radnje za provođenje postupka pred Sudom časti Komore sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti, Statutu i općim aktima Komore,
– priprema nacrte izmjena i dopuna Kodeksa etike psihološke djelatnosti,
– obavlja i druge poslove određene općim aktima Komore, odnosno koje mu povjeri Skupština.

Članovi Etičkog odbora su:
Sandra Matošina Borbaš - predsjednica
Ingrid Cippico - zamjenica predsjednice
Tončica Božić
Svetislav Joka
Sanda Puljiz Vidović

 

Sud časti Komore

Sud časti Komore disciplinsko je tijelo Komore pred kojim članovi Komore odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti psihologa.

Članovi Suda časti Komore su:
Marina Grubić - predsjednica
Mladen Mavar - zamjenik predsjednice
Andreja Brajša Žganec
Ljiljana Kaliterna Lipovčan

Sanja Olbina Borić

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2