Zakon i propisi

07.06.2024.

 

ZAKON O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI

Zakon o psihološkoj djelatnosti - neslužbeni pročišćeni tekst

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 18/22)

 

STATUT HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Statut Hrvatske psihološke komore (pročišćeni tekst)

Statut Hrvatske psihološke komore (NN 21/21)

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske psihološke komore (NN 109/22)

 

ETIČKI KODEKS PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI

Kodeks etike psihološke djelatnosti (NN 13/05)

 

PRAVILNICI

Pravilnik o vođenju Registra članova Hrvatske psihološke komore - pročišćeni tekst (25.1.2008.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju Registra članova Hrvatske psihološke komore (18.5.2018.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju Registra članova Hrvatske psihološke komore (31.8.2018.)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vođenju Registra članova Hrvatske psihološke komore (10.6.2024.)

Pravilnik o članskoj iskaznici člana Hrvatske psihološke komore (27.12.2022.)

Pravilnik o pravima i odgovornostima članova Hrvatske psihološke komore (25.1.2008.)

Pravilnik o ostvarivanju prava na stručnu pomoć u obavljanju psihološke djelatnosti (10.6.2024.)

Pravilnik o psiholozima vježbenicima (17.9.2022.)

Pravilnik o izdavanju i oduzimanju ovlaštenja za obavljanje psihološke djelatnosti (30.10.2023.)

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnica (15.12.2018. - prestao važiti 7.11.2023., osim odredbi koje se odnose na sastav i način rada Povjerenstva za osnovne dopusnice)

Pravilnik o pečatu ovlaštenog psihologa (30.10.2023.)

Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlaštenih psihologa (10.6.2024.)

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i prijavi stručnog skupa za usavršavanje psihologa (pročišćeni tekst) (23.3.2015.)

Pravilnik o psihološkoj dokumentaciji (10.6.2024.)

Pravilnik o psihodijagnostičkim sredstvima sa Standardima uporabe psihodijagnostičkih sredstava (30.10.2023.)

Pravilnik o privatnoj psihološkoj praksi (10.6.2024.)

Pravilnik o izdavanju i oduzimanju odobrenja za privatnu praksu - pročišćeni tekst (27.2.2006.)

Pravilnik o načinu oglašavanja rada i načinu isticanja naziva psihologa koji obavljaju privatnu psihološku praksu (29.1.2009.)

Pravila o prostoru i opremi za obavljanje psihološke djelatnosti kod poslodavca (29.1.2009.)

Pravilnik o specijalnostima ovlaštenih psihologa (30.10.2023.)

Pravilnik o specijalističkim nazivima u područjima specijalnosti ovlaštenih psihologa (27.12.2022.)

Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija (26.4.2019.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija (9.4.2022.)

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psiholog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (NN 148/22)

Pravilnik o stručnom nadzoru (7.7.2017.)

Pravilnik o disciplinskom postupku - pročišćeni tekst (7.7.2017.)

Pravilnik o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore (10.6.2024.)

Pravilnik o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore (2.7.2005.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore (3.1.2019.)

Pravilnik o povjerenstvima Komore (30.10.2023.)

Pravilnik o radu Povjerenstva za stručna pitanja (2.4.2015.)

Pravilnik o stručnim razredima Komore (30.10.2023.)

Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju (30.10.2023.)

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima (18.5.2018.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o donacijama i sponzorstvima (10.12.2018.)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o donacijama i sponzorstvima (30.10.2023.)

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske psihološke komore (5.10.2022.)

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka(18.1.2019.)

Procedura u slučaju povrede osobnih podataka (18.1.2019.)

Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama na rad Hrvatske psihološke komore (30.10.2023.)

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (5.7.2019.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (28.2.2020.)

Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske psihološke komore (NN 84/20)

Pravilnik o odličjima Hrvatske psihološke komore (21.9.2007.) 

Arhiva

 

STANDARDI RADA

Standardi rada kliničkih i zdravstvenih psihologa (16.5.2008.)

Standardi rada psihologa u području medicine rada (25.11.2011.)

Standardi rada psihologa u predškolskim ustanovama (7.9.2012.)

Standardi rada psihologa u osnovnim i srednjim školama (25.5.2007.)

Standardi rada školskih psihologa (10.6.2024.)

Standardi rada psihologa u socijalnoj skrbi (1.3.2019.)

Standardi rada psihologa u profesionalnom usmjeravanju (9.1.2024.)

Standardi rada psihologa u području psihologije sporta (3.10.2013.)

Standardi rada vojnih psihologa (16.5.2014.)

Arhiva

 

SMJERNICE

Smjernice za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža (17.5.2019.)

Smjernice o načinu provođenja psihološkog savjetovanja parova u postupcima medicinske oplodnje (9.12.2011.)

 

NAPUTCI

Naputak o preporučenom roku pohrane iskorištenih psihodijagnostičkih sredstava u medicini rada (28.3.2022.)

Naputak o provođenju psiholoških pregleda u području psihologije medicine rada (7.4.2023.)

 

POSLOVNICI

Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore (28.2.2004.)

Poslovnik o radu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore (28.1.2004.)

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore (24.5.2012.)

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatske psihološke komore (13.10.2011.)

Poslovnik o radu Etičkog odbora Hrvatske psihološke komore (3.6.2022.)

Poslovnik o radu Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti (7.4.2022.)

 

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj