Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije psiholog

07.06.2024.

 

Osobe koje su obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske moraju, kako bi stekle pravo na obavljanje psihološke djelatnosti u Republici Hrvatskoj, prije upisa u Hrvatsku psihološku komoru zatražiti priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Potrebni dokumenti:

1. Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

2. dokaz o državljanstvu (domovnica, putovnica ili drugi odgovarajući dokument o državljanstvu),

3. dokaz o formalnoj osposobljenosti i drugi dokazi o završenom formalnom obrazovanju:

a) diploma inozemne visokoškolske ustanove (diploma preddiplomskog i diplomskog studija),

b) dodatak diplomi, odnosno dokument u kojem je naveden službeni naziv i trajanje studijskog programa, godina upisa, svi nastavni predmeti koji su bili propisani studijskim programom završetkom kojeg je podnositelj zahtjeva stekao visokoškolsku kvalifikaciju i akademski naziv magistar psihologije u državi u kojoj je bilo provedeno osposobljavanje, ukupna satnica za svaki predmet i potvrda da su nastavni predmeti položeni (ocjena),

c) cjelovit nastavni plan i program inozemne visokoškolske ustanove, ovjeren od visokoškolske ustanove u znak potvrde da je taj nastavni plan i program bio važeći za podnositelja zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije te da je u skladu s njime stečena visokoškolska kvalifikacija magistra psihologije,

3. dokaz o obavljenom vježbeničkom stažu iz čl. 25. stavka 4. Pravilnika, ako je obavljen (ugovor, potvrda poslodavca odnosno pravne ili fizičke osobe kod koje je vježbeništvo obavljeno, potvrda fakulteta ukoliko je vježbenički staž obavljen u tijeku studija prema planu i programu fakulteta, program vježbeničkog staža, mišljenje mentora, dokaz o kompetentnosti mentora (potpisani životopis mentora, reference i sl.),

4. dokaz o položenom stručnom ispitu ako je takav ispit položen (uvjerenje/potvrda o položenom pripravničkom ispitu),

5. dokaz o stručnom iskustvu (potvrda poslodavca ili radna knjižica),

6. potvrda o kompetencijama (potvrde o stjecanju kompetencija unutar svoje stručne kvalifikacije),

7. za kandidate koji su kvalifikaciju stekli u trećoj državi potvrda o minimalno 3 godine stručnog iskustva u državi članici koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj državi (za one kandidate koji imaju stručno iskustvo i kojima je kvalifikacija priznata u državi članici),

8. dokaz o članstvu u inozemnoj psihološkoj komori ako je podnositelj zahtjeva član i ako takva komora postoji,

9. ostali dokumenti (vjenčani list ili rješenje nadležnog tijela za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime i sl.),

10. dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Dokumentacija od rednog broja 2. - 9. prilaže se u ovjerenim preslikama od strane javnog bilježnika i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Cjelovit nastavni plan i program inozemne visokoškolske ustanove, prilaže se u originalu ili ovjerenoj preslici, a ukoliko nije na hrvatskom jeziku i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

 

Osobe koje u Republici Hrvatskoj nemaju adresu obvezne su uz zahtjev dostaviti izvornik punomoći ovjerene kod javnog bilježnika kojom imenuju osobu za primanje pismena s adresom u Republici Hrvatskoj.

 

Naknada: 92,91 EUR (700,00 HRK)

U slučajevima priznavanja inozemne stručne kvalifikacije stečene u trećoj zemlji u smislu čl. 5. stavka 1. točke 2. Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, Komora je obvezna tražiti mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj o stečenom obrazovanju i ishodima učenja kandidata. Odgovarajuće obrazovne ustanove naplaćuju izdavanje mišljenja sukladno svom cjeniku.

 

Uputa za plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Upravna pristojba: ne naplaćuje se

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)
Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Pravni lijek:

Protiv rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Žalba se predaje Hrvatskoj psihološkoj komori neposredno u pisanom obliku, poštom ili usmeno na zapisnik.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj