Ispis iz Registra članova

07.06.2024.

Uvjeti:

Članovi Hrvatske psihološke komore koji ne obavljaju psihološku djelatnost slobodni su podnijeti zahtjev za ispis iz Registra članova Hrvatske psihološke komore. Zahtjevu se prilažu dokazi o neobavljanju psihološke djelatnosti, članska iskaznica te dokazi o podmirenju članarine i drugih davanja do dana podnošenja zahtjeva. Nadalje, zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.

Dokazom o neobavljanju psihološke djelatnosti smatra se elektronički zapis o radnopravnom statusu ili potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u slučaju nezaposlenosti. U slučaju kada se ispis iz registra članova Komore vrši na zahtjev člana koji psihološku djelatnost obavlja u pravnoj osobi čiji je predstavnik, član, vlasnik ili u kojoj na drugi način ostvaruje odlučujući utjecaj, član je dužan dostaviti izvadak iz trgovačkog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da pravna osoba nema registriranu psihološku djelatnost.

Umirovljeni članovi dostavljaju presliku rješenja ili drugog akta nadležnog tijela na temelju kojeg su ostvarili pravo na mirovinu. 

Članovi Hrvatske psihološke komore koji su zaposleni na radnom mjestu na kojem ne obavljaju psihološku djelatnost neobavljanje psihološke djelatnosti dokazuju pisanom potvrdom poslodavca. Potvrda poslodavca treba sadržavati naziv radnog mjesta i specifikaciju poslova koje podnositelj zahtjeva obavlja. Potvrda mora sadržavati naznaku da se  točnost i istinitost sadržanih podataka jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću.

Potrebni dokumenti:

  • ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva za ispis
  • dokaz o neobavljanju psihološke djelatnosti
  • članska iskaznica (dostaviti poštom ili osobno)
  • ukrasno ovlaštenje (dostaviti poštom ili osobno)
  • pečat ovlaštenog psihologa (dostaviti poštom ili osobno)
  • dokaz o podmirenju članarine i drugih davanja do dana podnošenja zahtjeva

Naknada za vođenje postupka: 13,27 EUR (99,98 HRK)

Naknada za vođenje postupka za umirovljene članove: 6,64 EUR (50,03 HRK)

Uputa za plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: ispis iz registra članova 

Upravna pristojba: ne naplaćuje se
 

Nadležno tijelo i propisi:
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
Statut Hrvatske psihološke komore (NN 21/21109/22)
Pravilnik o vođenju registra članova Hrvatske psihološke komore
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju Registra članova Hrvatske psihološke komore
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju Registra članova Hrvatske psihološke komore
Pravilnik o pečatu ovlaštenog psihologa
Pravilnik o izdavanju i oduzimanju ovlaštenja za obavljanje psihološke djelatnosti  
Odluka o naknadama 

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj