Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Osobe koje su obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske trebaju prije upisa u Hrvatsku psihološku komoru zatražiti priznavanje stečene inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Postupak priznavanja utvrđen je Pravilnikom o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije podnosi se na obrascu koji možete preuzeti ovdje.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

1. Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

2. Dokaz o državljanstvu (domovnica, putovnica ili drugi odgovarajući dokument o državljanstvu),

3. Dokaz o formalnoj osposobljenosti i drugi dokazi o završenom formalnom obrazovanju:

a) diploma inozemne visokoškolske ustanove,

b) dodatak diplomi, odnosno dokument u kojem je naveden službeni naziv i trajanje studijskog programa, godina upisa, svi nastavni predmeti koji su bili propisani studijskim programom završetkom kojeg je podnositelj zahtjeva stekao visokoškolsku kvalifikaciju i akademski naziv magistar psihologije u državi u kojoj je bilo provedeno osposobljavanje, ukupna satnica za svaki predmet i potvrda da su nastavni predmeti položeni (ocjena),

c) cjelovit nastavni plan i program inozemne visokoškolske ustanove, ovjeren od visokoškolske ustanove u znak potvrde da je taj nastavni plan i program bio važeći za podnositelja zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije te da je u skladu s njime stečena visokoškolska kvalifikacija magistra psihologije,

d) dokaz o obavljenom vježbeničkom stažu iz čl. 25. stavka 4. Pravilnika, ako je obavljen,

e) dokaz o položenom stručnom ispitu ako je takav ispit položen (uvjerenje/potvrda o položenom pripravničkom ispitu),

f) dokaz o stručnom iskustvu (potvrda poslodavca ili radna knjižica),

g) potvrda o kompetencijama (potvrde o stjecanju kompetencija unutar svoje stručne kvalifikacije),

h) za kandidate koji su kvalifikaciju stekli u trećoj državi potvrda o minimalno 3 godine stručnog iskustva u državi članici koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj državi (za one kandidate koji imaju stručno iskustvo i kojima je kvalifikacija priznata u državi članici),

4. dokaz o članstvu u inozemnoj psihološkoj komori ako je podnositelj zahtjeva član i ako takva komora postoji,

5. ostali dokumenti (vjenčani list ili rješenje nadležnog tijela za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime i sl.),

5. dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Dokumentacija iz pod rednim brojem 3. prilaže se u ovjerenim preslikama i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Ostala dokumentacija prilaže se u originalu ili ovjerenoj preslici, a ukoliko nije na hrvatskom hrvatskom jeziku i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Naknada: 700,00 kn

U slučajevima priznavanja inozemne stručne kvalifikacije stečene u trećoj zemlji u smislu čl. 5. stavka 1. točke 2. Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, Komora je obvezna tražiti mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj o stečenom obrazovanju i ishodima učenja kandidata. Odgovarajuće obrazovne ustanove naplaćuju izdavanje mišljenja sukladno svom cjeniku.

O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za priznavanje inozemnih formalnih obrazovnih kvalifikacija.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2