Tajništvo Komore

Tajništvo Komore je samostalna stručna služba Komore koja obavlja sve pravne, upravne, stručne i administrativne poslove za tijela Komore.

Tajništvo Komore samostalno postupa u pojedinačnim upravnim stvarima temeljem javnih ovlasti iz članka 21. Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19) i članka 7. stavka 1. Statuta (Narodne novine broj 21/21) koji se odnose na:

 • postupke upisa u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije te brisanja,
 • donošenje rješenja o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti,
 • donošenje rješenja o privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti,
 • donošenje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – psihologa, kao nadležno tijelo sukladno posebnom propisu,
 • obavljanje stručnog nadzora nad radom ovlaštenih psihologa,
 • donošenje rješenja o priznavanju specijalnosti,
 • vođenje zakonom propisanih imenika, upisnika i evidencija,
 • izdavanje potvrda iz evidencija koje Komora vodi u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i drugim propisima,
 • obavljanje drugih poslova koji proizlaze iz javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i drugim propisima.

Pored navedenih poslova Tajništvo:

 • priprema nacrte općih akata koje donosi Skupština,
 • priprema nacrte općih akata koje donosi Upravni odbor,
 • vodi imenike, upisnike i druge evidencije koje je Komora obvezna voditi,
 • obavlja pravne, upravne, stručne, administrativne i druge poslove za tijela Komore, povjerenstava i stručne razrede Komore u skladu s aktima Komore,
 • obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Upravnog odbora, a sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Tajništvo čine Tajnik Komore i drugi radnici Tajništva sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Tajnik Komore planira, organizira i vodi rad Tajništva i potpisuje izvatke iz službenih evidencija.

 

Tajnik
Antun Pretković
e-mail: tajnik@psiholoska-komora.hr

Pravnik
Ivana Vlah
e-mail: pravnik@psiholoska-komora.hr

Voditelj pisarnice i arhiva
Domagoj Kovačević
e-mail: domagoj.kovacevic@psiholoska-komora.hr

Savjetnik za stručna pitanja
Teuta Barušić
e-mail: teuta.barusic@psiholoska-komora.hr

Samostalni upravni referent
Maja Lugar
e-mail: maja.lugar@psiholoska-komora.hr
Martina Gajdek
e-mail: martina.gajdek@psiholoska-komora.hr

Ekonomist
Branka Mustač
e-mail: branka.mustac@psiholoska-komora.hr

Administratori
Smiljana Patalen
e-mail: smiljana.patalen@psiholoska-komora.hr
Dragana Svilar
e-mail: dragana.svilar@psiholoska-komora.hr

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2