Tajništvo Komore

Tajništvo Komore je stručna služba Komore koje obavlja sve stručne i administrativne poslove za tijela Komore iz članka 10. Statuta Komore.

Tajništvo Komore čine tajnik Komore i drugi djelatnici Tajništva sukladno općem aktu kojim se uređuje unutarnji ustroj Komore.

Tajništvo Komore obavlja slijedeće poslove:
- priprema nacrte općih akata koje donosi Skupština Komore
- priprema nacrte općih akata koje donosi Upravni odbor Komore
- vodi registar članova Komore
- vodi evidencije o vježbenicima, o mentorima vježbenika, o izdanim općim dopusnicama, o izdanim posebnim dopusnicama, o psiholozima koji obavljaju privatnu psihološku praksu, o stručnom usavršavanju članova Komore, o provedenim stručnim nadzorima, o psihodijagnostičkim instrumentima,
- obavlja poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s aktima Komore
- vodi postupak za upis, obustavu i prestanak vježbe psihologa vježbenika, na zahtjev vježbenika i drugih nadležnih službi kod kojih se vodi evidencija zapošljavanja, a pobliže odredbe o postupku za upis, obustavu i prestanak vježbe te za obavljanje vježbe utvrđuju se općim aktom Komore.
- obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe stručnih povjerenstava Komore u skladu s aktima Komore.

Tajnik Komore profesionalno obavlja poslove iz nadležnosti Komore.

Tajnik Komore obavlja slijedeće poslove:
- vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora Komore
- upravlja tajništvom Komore koje dnevno obavlja poslove između dviju sjednica Upravnog odbora.

 

V.d. tajnika
Pravnik

Ivana Vlah

 

Voditelj pisarnice i arhiva
Domagoj Kovačević

Savjetnik za stručna pitanja
Teuta Barušić

Savjetnik za upravna i pravna pitanja
Antun Pretković

Samostalni upravni referent
Maja Lugar

Ekonomist
Branka Mustač

Administratori
Smiljana Patalen
Dragana Svilar

 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2