Tajništvo Komore

Tajništvo Komore je stručna služba Komore koje obavlja sve stručne i administrativne poslove za tijela Komore iz članka 10. Statuta Komore.

Tajništvo Komore čine tajnik Komore i drugi djelatnici Tajništva sukladno općem aktu kojim se uređuje unutarnji ustroj Komore.

Tajništvo Komore obavlja slijedeće poslove:
- priprema nacrte općih akata koje donosi Skupština Komore
- priprema nacrte općih akata koje donosi Upravni odbor Komore
- vodi registar članova Komore
- vodi evidencije o vježbenicima, o mentorima vježbenika, o izdanim općim dopusnicama, o izdanim posebnim dopusnicama, o psiholozima koji obavljaju privatnu psihološku praksu, o stručnom usavršavanju članova Komore, o provedenim stručnim nadzorima, o psihodijagnostičkim instrumentima,
- obavlja poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s aktima Komore
- vodi postupak za upis, obustavu i prestanak vježbe psihologa vježbenika, na zahtjev vježbenika i drugih nadležnih službi kod kojih se vodi evidencija zapošljavanja, a pobliže odredbe o postupku za upis, obustavu i prestanak vježbe te za obavljanje vježbe utvrđuju se općim aktom Komore.
- obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe stručnih povjerenstava Komore u skladu s aktima Komore.

Tajnik Komore profesionalno obavlja poslove iz nadležnosti Komore.

Tajnik Komore obavlja slijedeće poslove:
- vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora Komore
- upravlja tajništvom Komore koje dnevno obavlja poslove između dviju sjednica Upravnog odbora.

 

Tajnik Komore
Teuta Barušić

Pravnica Komore
Ivana Vlah

Administratori
Smiljana Patalen
Maja Lugar
Dragana Svilar
Antun Pretković
Domagoj Kovačević

Ekonomistica
Branka Mustač

 


 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2