O nama


Hrvatska psihološka komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija psihologa u Republici Hrvatskoj koja se brine za razvoj, stručnost, etičnost, zakonitost i ugled u psihološkoj djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske.

Komora na temelju javnih ovlasti:
– odlučuje o postupcima upisa u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije te brisanja,
– donosi rješenje o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti,
– donosi rješenje o privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti,
– donosi rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – psihologa, kao nadležno tijelo sukladno posebnom propisu,
– obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih psihologa,
– propisuje razinu specijalnosti u pojedinim područjima primijenjene psihologije i donosi rješenje o priznavanju specijalnosti,
– vodi zakonom propisane imenike, upisnike i evidencije,
– izdaje potvrde iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i drugim propisima,
– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i drugim propisima. 

Pored poslova utvrđenih člankom 7. stavkom 1. Statuta, Komora obavlja i slijedeće poslove:
– prati i unaprjeđuje rad ovlaštenih psihologa i uvjete za njihov rad,
– utvrđuje popise psihodijagnostičkih sredstava za njihovu primjenu te poduzima mjere zaštite od njihove neovlaštene primjene,
– prati i nadzire provođenje etičkog kodeksa psihološke djelatnosti, provodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mjere za disciplinske povrede članova Komore,
– zastupa članove Komore u zaštiti njihovih profesionalnih interesa,
– potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore,
– surađuje s drugim komorama, strukovnim udrugama, stručnim, obrazovnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,
– surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju pitanja važnih za ostvarivanje zadaća psihološke djelatnosti,
– obavlja i sve druge poslove utvrđene Zakonom o psihološkoj djelatnosti, Statutom i drugim općim aktima Komore. 

Osnivači Komore su Hrvatsko psihološko društvo i Ministarstvo rada i socijalne skrbi sukladno Odluci o osnivanju Hrvatske psihološke komore, klasa: 550-06/03-02/86 ur. broj: 524-01-03-1, koju su donijeli dana 14.11.2003.


Matični podaci:
Matični broj: 01815997
RKP broj: 42395
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980 (Zagrebačka banka)

Pravnoustrojbeni oblik: Druga osoba za koje je upis propisan zakonom 
Brojčana oznaka: 30 
Djelatnost:  Djelatnosti strukovnih članskih organizacija 
Šifra djelatnosti prema NKD 2007:  9412      NKD 2002:  91122

 

PUČKI PRAVOBRANITELJ

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i drugo tijelo s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete se obratiti Pučkom pravobranitelju putem:

Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
info@ombudsman.hr

tel. 01 4851 853
tel. 01 4851 275
fax. 01 6431 628
www.ombudsman.hr

PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Ukoliko smatrate da su povrijeđena prava i interesi osoba s invaliditetom, možete se obratiti Pravobranitelju za osobe s invaliditetom na sljedećoj adresi:

Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb
ured@posi.hr

tel. 01 6102 170
fax: 01 6177 901
www.posi.hr

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2