Upis u Imenik psihologa vježbenika

Vježbenički staž je rad pod nadzorom kojim se psiholog osposobljava za samostalan rad u okviru svoje struke. Vježbenički staž traje godinu dana u punom radnom vremenu.

Vježbenički staž može se obavljati temeljem ugovora o radu ili ugovora o volonterskom radu.

Pravo na obavljanje vježbeničkog staža stječe se upisom u Imenik psihologa vježbenika.

Uvjeti:

Pravo na upis u Imenik psihologa vježbenika ima psiholog koji ispunjava uvjete iz čl. 8. st. 1. t. 1., 2., 5., 6. i 7. Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19):

1. je poslovno sposoban,

2. ima završen dodiplomski ili preddiplomski i diplomski studij psihologije u Republici Hrvatskoj ili kojem je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihologa, sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti i posebnim propisima,

5. nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela:

a) kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznenih djela protiv imovine (glava XVII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.), kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXV.) (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka USRH, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka USRH, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

b) protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.)

6. mu nije pravomoćno izrečena prekršajna pravna sankcija za nasilje u obitelji

7. se protiv njega ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Prije početka obavljanja vježbeničkog staža psiholog mora podnijeti Zahtjev za upis u imenik psihologa vježbenika i obavijest o početku obavljanja vježbeničkog staža.

Potrebni dokumenti:

  • Zahtjev za upis u Imenik psihologa vježbenika (obrazac)
  • ovjerena preslika potvrde o završenom dodiplomskom ili preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije ili diplome (ukoliko je pred Komorom proveden postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije dovoljno je naznačiti klasu i urbroj rješenja Komore, ukoliko je dokument već dostavljen uz zahtjev za učlanjenje nije ga potrebno ponovno dostavljati u ovjerenoj preslici)
  • potvrda nadležnog kaznenog suda da se protiv Vas ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta
  • obavijest o početku vježbeničkog staža (obrazac)
  • preslika ugovora o radu ili ugovora o volonterskom radu 

Potvrde iz čl. 8. st. 1. t. 5. i 6. Komora pribavlja temeljem zakonske ovlasti od nadležnog ministarstva.

Mentor može biti ovlašteni psiholog koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva.

Jedan mentor može istovremeno obavljati mentorstvo nad dva vježbenika. Iznimno, jedan mentor može istovremeno biti mentor najviše petorici vježbenika, ako se mentorstvo obavlja u području organizacijske psihologije.

Za slučaj da psiholog ne može naći mentora može se obratiti Komori koja će mu dodijeliti mentora s liste koja se vodi pri Komori.

Naknada: troškovi postupka upisa u Imenik psihologa vježbenika 100 HRK

Broj računa za e-plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: postupak upisa u Imenik psihologa vježbenika

Dodatne obaveze:

Vježbenički staž se, u pravilu, obavlja bez prekida, no može se prekinuti u slučaju bolesti, porodiljnog dopusta i drugih opravdanih razloga. Vježbenik koji želi ostvariti pravo na prekid obvezan je Komori podnijeti molbu i dokaz o nastupu razloga za prekid. Prekinuti vježbenički staž nastavlja se kada prestanu razlozi zbog kojih je nastupio prekid. Vježbenik je obvezan obavijestiti Komoru o prestanu razloga zbog kojih je nastupio prekid najkasnije u roku 8 dana od prestanka razloga.

Nakon obavljenog staža psiholog vježbenik podnosi Komori prijavu za polaganje psihološkog stručnog ispita. Uz prijavu se obvezno prilaže uredno ispunjena i ovjerena vježbenička knjižica.

Prijava se može podnijeti Komori u roku prijave za termine održavanja stručnog ispita koji se objavljuju na mrežnim stranicama Komore. Psiholog vježbenik može prijaviti stručni ispit tek nakon obavljenog vježbeničkog staža u trajanju od godine dana.

Ukoliko je psiholog vježbenik ispunio sve uvjete predviđene Pravilnikom o psiholozima vježbenicima Komora izdaje obavijest o polaganju stručnog ispita u kojem se utvrđuje datum i mjesto polaganja.

 

E-POSTUPAK za odobrenje obavljanja vježbeničkog staža:

  • obrasce ispuniti i vlastoručno potpisati
  • obrasce dostaviti na e-poštu nadležnog postupovnog tijela zajedno s pripadajućim dokumetima i potvrdom o uplati troškova postupka upisa u Imenik psihologa vježbenika – sve u skeniranom PDF obliku
  • vježbenička knjižica preuzima se na mrežnim stranicama Komore (http://www.psiholoska-komora.hr/static/documents/Vjezbenicka_knjizica_2019.pdf)

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: hpk@psiholoska-komora.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima (http://www.psiholoska-komora.hr/76)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

  • Potvrda o upisu u Imenik psihologa vježbenika

Pravni lijek:

Protiv rješenja o upisu u Imenik psihologa vježbenika ne može se izjaviti žalba, ali se može u roku od 30 dana od dostave rješenja, tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2