ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA KOMORE

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA


Na temelju članka 4. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore je na svojoj 12. sjednici od 20. ožujka 2017. godine donio

 

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE

O RASPISIVANJU IZBORA
ZA PREDSJEDNIKA
HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE


I.
 

Skupština na kojoj se provode izbori mora se održati do 13. svibnja 2017. godine.

 

KLASA: 013-03/17-01/01
URBROJ:251-375/01-02-17-2

U Zagrebu, 20. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK
 HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Hrvoje Gligora

 

***

 HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA


Na temelju članka 4. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore je na svojoj 10. sjednici od 22. prosinca 2016. godine donio

O D L U K U
O RASPISIVANJU IZBORA
ZA PREDSJEDNIKA
HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

I.

Raspisuju se izbori za predsjednika Hrvatske psihološke komore (u nastavku teksta: Komora).

II.

Početak izbora je 03. siječnja 2017. od kojeg dana će se provoditi predizborne radnje.

IV.

Kandidati mogu podnijeti prijave u roku od 30 dana od dana raspisivanja izbora, tj. do 02. veljače 2017. godine.

V.

Lista kandidata objavit će se na WEB stranici Komore u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijave tj. do 04. ožujka 2017. godine.

VI.

Skupština na kojoj se provode izbori mora se održati do 29. travnja 2017. godine.

VII.

Kandidirati se može svaki član Komore koji ima osnovnu dopusnicu i obavlja psihološku djelatnost.

Kandidata treba predložiti najmanje 50 članova Komore.

Prijedlog se ističe na propisanom obrascu na kojem se predlagači potpisuju, a kandidat također pismeno izjavljuje da prihvaća kandidaturu.

Prijedlogu za kandidaturu kandidat prilaže životopis.

VIII.

Prijave za kandidaturu dostavljaju se na adresu: HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA, ZAGREB, Selska cesta 90A, s naznakom: „Kandidatura za predsjednika Hrvatske psihološke komore“.

KLASA: 013-03/16-01/01
URBROJ:251-375/01-02-16-1

U Zagrebu, 22. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK
 HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Hrvoje Gligora


OBRASCI:

OBRAZAC ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA KOMORE

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA PREDSJEDNIKA KOMORE

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 12h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2