NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ 'PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE'

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje:
 
N A T J E Č A J
 
ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
 
'PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE'
 
ZA STJECANJE AKADEMSKOGA NAZIVA
 
SVEUČILIŠNI SPECIJALIST/SVEUČILIŠNA SPECIJALISTICA PSIHOLOŠKOG SAVJETOVANJA
 
u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine
 
(do ukupno 18 studenata)
 
Poslijediplomski specijalistički studij Psihološko savjetovanje organizira se u trajanju od 4 semestra. Tijekom poslijediplomskog specijalističkog studija pristupnici stječu 120 ECTS bodova.
 
Za prijavu na studij odgovarajući preduvjet je:
- završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova uključujući i sveučilišni preddiplomski studij,
- završen sveučilišni dodiplomski studij iz psihologije u Republici Hrvatskoj na temelju studijskih programa započetih prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03),
 
Uz prijavu pristupnik treba priložiti:
 
1. životopis s opisom stručne aktivnosti na radnom mjestu, prošlim iskustvima u neposrednom radu s klijentima, prethodnim stručnim edukacijama i obrazloženjem interesa za upis i pohađanje specijalističkog studija;
 
2. ovjerena preslika diplome o završenom (do)diplomskom sveučilišnom studiju i diplomu magistra znanosti,
 
3. potvrdu o položenim ispitima dodiplomskoga studija (s prosjekom ocjena i ocjenom diplomskog rada),
 
4. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama i ECTS bodovima te ocjenu diplomskog rada),
 
5. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine;
 
6. izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja propisanu Pravilnikom o studijima Sveučilišta u Rijeci i uvjetima studijskog programa;
 
7. ovjerenu presliku osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore (HPK), odnosno izjavu o mogućnosti samostalnog savjetodavnog rada s klijentima u području psihološke djelatnosti prema propisima zemlje u kojoj kandidat radi (za kandidate izvan Hrvatske);
 
8. dokaz o mogućnosti primjene psihološkog savjetovanja u svakodnevnom radu. Pristupnici koji su u radnom odnosu trebaju priložiti potvrdu da su zaposleni na poslovima psihologa koji uključuju neposredan rad s klijentima. Pristupnici koji rade na drugim radnim mjestima ili su nezaposleni trebaju priložiti obrazloženje o tome kako će provoditi neposredni rad s klijentima tijekom studija;
 
9. domovnicu (za hrvatske državljane).
 
Uz poštivanje svih formalnih uvjeta, prednost pri upisu imat će oni kandidati koji imaju više godina radnog staža u struci i viši prosjek ocjena tijekom studija.
 
Odabir kandidata temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za studij.
 
Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o stručnome radu.
 
Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iznosi 10.000,00 kuna po semestru.
 
Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel.: 051/406-589.
 
Prijave za upis podnose se na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: Prijava na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije.
 
Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 28. veljače 2017. godine.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na Odsjeku za psihologiju, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka (mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr, http://www.ffri.hr/psihologija; tel: 051/265-761 ili 669-217).
 
Filozofski fakultet u Rijeci
Sveučilište u Rijeci

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 12h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2