Pojedinačna prijava usavršavanja psihologa

U pravilu, zahtjev za kategorizaciju i bodovanje stručnog usavršavanja psihologa podnosi organizator.

Iznimno, pojedinačni zahtjev za kategorizaciju i bodovanje psiholozi mogu podnijeti nakon održanog usavršavanja, za one oblike stručnog usavršavanja za koje organizatori nisu podnijeli zahtjev, i u slučaju kada organizator nema obavezu s Komorom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Uz prijavu obavezno se prilažu program stručnog usavršavanja i dokazi o sudjelovanju (potvrda, certifikat, diploma i slično).

O pojedinačnom zahtjevu za kategorizaciju i bodovanje odlučuje Povjerenstvo za stručno usavršavanje.

Kategorizacija i bodovanje stručnog usavršavanja psihologa temeljem pojedinačnog zahtjeva vrši se bez naknade.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2