POZIV NA 45. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

KLASA: 003-08/21-01/03
URBROJ: 251-375/01-01-21-1
Zagreb, 26. srpnja 2021.

 

POZIV NA 45. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE
 

Poštovane članice i članovi Hrvatske psihološke komore,

Radi zabrane okupljanja većeg broja osoba zbog pandemije COVID-19 45. Skupština održat će se dopisnim putem (02.-06.09.2021.).

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, pozivam Vas na 45. Skupštinu Hrvatske psihološke komore i predlažem sljedeći Dnevni red:

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Dnevnog reda
  2. Verifikacija Zapisnika 44. sjednice Skupštine
  3. Izbori za Predsjednika Komore

Materijali će biti objavljeni do 18. kolovoza 2021. godine i dostupni na mrežnim stranicama Komore prijavom putem korisničkog računa. Na istom mjestu bit će objavljena video predstavljanja kandidata za predsjednika Komore kao i njihovi programi rada i životopisi.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na 45. sjednici Skupštine obavezno potvrdite Tajništvu do 23. kolovoza 2021. godine, e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr ili faksom na broj: 01 3013 815 i u e-mailu napišete adresu na koju želite dostavu materijala za glasovanje (članovima koji ne navedu adresu dostave, materijali će biti poslani na adresu evidentiranu u Registru). Ukoliko u roku od 48 sati ne zaprimite e-mail s automatskom potvrdom o zaprimanju, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore sljedećeg radnog dana od 10:00 do 14:00 sati na telefon 01 3014 001.

Po isteku roka za prijavu za sudjelovanje na sjednici Skupštine, Komora će dostaviti na Vašu adresu navedenu u prijavi ostale materijale (upute za tajno i javno glasanje) i glasačke listiće.

  1. Glasački listić za točke dnevnog reda za koje je glasovanje javno (1. i 2.),
  2. Glasački listić za provođenje izbora za Predsjednika Komore (3.),
  3. Kovertu u koju ćete zatvoriti Glasački listić za provođenje izbora za Predsjednika Komore,
  4. Kovertu u koju ćete staviti prethodno zapakiranu kovertu s glasačkim listićem za provođenje izbora za Predsjednika Komore i glasački listić po točkama dnevnog reda za koje je glasovanje javno.

Svoje glasove zapakirane na opisani način poslat ćete na adresu koja je već naznačena na koverti preporučenom pošiljkom u Tajništvo Komore najkasnije do 6. rujna 2021. godine, te će se u obzir uzeti samo one pošiljke koje zaključno s tim datumom budu predane  pošti. Zapisnik o broju pristiglih koverti i glasačkih listića  45. sjednice Skupštine sačinit će javni bilježnik, a za zaprimanje dopisnih glasova poštom zaduženo je Tajništvo.

Zahvaljujem svima na sudjelovanju.

S poštovanjem,

Andreja Bogdan, Predsjednica Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2