OČITOVANJE O NAVODIMA IZ PODNESKA ANĐELKA BOTICE, TONIJA ERDFELDA, KAMEE JAMAN I AMIRA ZULIĆA

OČITOVANJE O NAVODIMA IZ PODNESKA ANĐELKA BOTICE, TONIJA ERDFELDA, KAMEE JAMAN I AMIRA ZULIĆA

 

Ad 1. 

Točno je da se ne radi o istom dokumentu, ali ne na način kako se to pogrešno pokušava predstaviti.

Financijsko izvješće koje Hrvatska psihološka komora sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/14) predaje Poreznoj upravi javno je dostupan dokument na mrežnim stranicama FINA-e te prikazuje prihode i rashode u odnosu na prethodnu financijsku godinu. Financijsko izvješće koje Predsjednica Komore podnosi članovima Komore na Skupštini Komore je dokument u kojem je prikazano ostvarenje Financijskog plana odnosno izvješće koje prikazuje koliko je od planiranih prihoda i rashoda ostvareno.

Stoga je financijsko izvješće, koje je predano Poreznoj upravi, u pogledu brojki za godinu za koju se podnosi isto kao i izvješće koje je Predsjednica podnijela Skupštini, ali je usporedni moment različit.

Također, zakonska obveza kod podnošenja financijskog izvješća odnosi se na razinu skupine, a podnesena izvješća izrađena su i podnošena Skupštini na razini podskupine

Eventualna pogreška proizlazi iz propusta tadašnje knjigovotkinje koja je stavku viška prihoda evidentirala u vlastitim izvorima umjesto u odgovarajućoj stavci.

Citiranom odredbom Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19) nisu utvrđeni razlozi za razrješenje Predsjednika.

 

Ad 2. 

Navedeno je pogrešno. Prijedlog Statuta izrađen je donesen prema postupku propisanom Zakonom o psihološkoj djelatnosti i Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) i to redom: na 58. sjednici Upravnog odbora većinom glasova članova usvojen je prijedlog Statuta koji je zatim upućen u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću; na 60. sjednici Upravnog odbora većinom glasova usvojeno je izvješće o provedenom savjetovanju; 03. ožujka 2020. godine prijedlog Statuta je dostavljen nadležnom ministarstvu na prethodnu suglasnost.

Slijedom izmjena i dopuna, zatraženih od nadležnog ministarstva, Upravni odbor je na 07. sjednici održanoj 06. studenog 2020. godine usvojio prijedlog Statuta Hrvatske psihološke komore, a nakon prethodnog usklađivanja istog prijedloga sa primjedbama i prijedlozima nadležnog ministarstva.

Dana 08. prosinca 2020. godine nadležno ministarstvo dostavilo je suglasnost na prijedlog Statuta te je navedeni prijedlog upućen na sjednicu Skupštine.

Odredbom članka 32. st. 1. Zakona o psihološkoj djelatnosti propisano je da je Statut Komore temeljni opći akt Komore, a donosi ga Skupština Komore, uz prethodnu suglasnost Ministarstva

Navedenom odredbom Zakona o psihološkoj djelatnosti propisan je postupak donošenja koji je u cijelosti i pravilno primijenjen prilikom donošenja Statuta Hrvatske psihološke komore, kako je razvidno iz prethodno navedenog.

 

Ad 3. 

Odredbom članka 26. st. 2. Zakona o psihološkoj djelatnosti određeno je da sjednice Skupštine saziva Predsjednik Komore. Odredbom članka 13. st. 2. Statuta Hrvatske psihološke komore određeno je da Predsjednik Komore saziva Skupštinu dostavljanjem poziva svim članovima, a  koji mora sadržavati vrijeme i mjesto održavanja te prijedlog dnevnog reda (članak 13. st. 4.). Poslovnik o radu Skupštine u članku 12. određuje da: Predsjednik Komore saziva i organizira te predsjedava sjednicama Skupštine, upućuje materijale, te predlaže dnevni red sjednica Skupštine.

Osim toga, istom odredbom Poslovnika propisano je i da Predsjednik Komore objavljuje rezultate glasovanja Skupštine.

Dakle, sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti, Statutu Komore i Poslovniku o radu Skupštine Komore, sjednice Skupštine saziva, organizira te rezultate istih objavljuje Predsjednik Komore, te mu za to ne treba nikakvo prethodno ili naknadno odobrenje Upravnog odbora ili drugog tijela Komore.

Slijedom navedenog, a nakon analize podataka koji su dostavljeni od izvođača i pristiglih pritužbi članova, provedeno javno glasanje po svim točkama dnevnog reda 42. sjednice Skupštine proglašeno je nevažećim.

 

Ad 4. 

Tijekom održavanja 42. online sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore, prema svima vidljivim rezultatima, nije bila usvojena Odluka o visini članarine za 2021. godinu kao ni Financijski plan Hrvatske psihološke komore za 2021. godinu. Stoga nije bilo moguće glasovati o trošenju značajnog iznosa sredstava bez prethodno usvojenog Financijskog plana za tekuću godinu.

Glasovanje o predmetnoj točci dnevnog reda predstavljalo bi nesavjesno vođenje poslovanja, a kako za poslovanje Komore odgovara Predsjednica Komore ista je postupila pažnjom dobrog gospodarstvenika.

 

Ad 5. 

Izneseni podatci su neprimjenjivi, netočni i pogrešno interpretirani. Kamatna stopa dugoročnog investicijskog kredita koji je Komora ugovorila sa Zagrebačkom bankom d.d. je promjenjiva te ju čini referentna stopa uvećana za 7,95 postotnih poena, pri čemu je referentna stopa vrijednost 1M EURIBOR-a na prvi dan u mjesecu. Ukoliko je referentna stopa negativna izjednačava se s 0.

Od ugovaranja kredita 2016. godine, EURIBOR je negativan, dakle kamata nije prešla 7,95%. Navedeno je dostupno na poveznici: https://www.euribor-rates.eu/en/euribor-rates-by-year/2016/

Osim toga, prosječna kamatna stopa na koju se podnositelji pozivaju ne odnosi se na ugovorenu vrstu kredita.

Prosječne ponderirane kamatne stope Hrvatske narodne banke za pojedinu godinu, na koje upućuju podnositelji, ne odnose se na poduzetničke kredite već na stambene i ostale potrošačke kredite. Komora nije potrošač te se stoga na nju, kao ni na predmetni ugovor, ne mogu primijeniti odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine broj 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15, 52/16) niti Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (Narodne novine broj 101/17).

Kredit za kupovinu prostora u vrijednosti od 120.000,00 EUR Komora je počela otplaćivati 01. prosinca 2016. godine, a trebao je biti otplaćen u studenom 2026. godine. Mjesečna rata 01. veljače 2021. godine iznosila je 6.915,80 kn (915,08 EUR) glavnice i 4.063,64 kn (537,69 EUR) kamate. Dakle, ukupni iznos mjesečne rate iznosio je 10.979,44 kn

 

Ad 6.

Člankom 12. točkom 4. Poslovnika o radu Skupštine određeno je da Predsjednik Komore objavljuje rezultate glasovanja Skupštine. Točkom 8. istog članka određeno je i da brine o zaštiti prava članova Skupštine.    

Obzirom na nemogućnost utvrđivanja rezultata glasovanja na 42. sjednici Skupštine, ali i stoga što je povrijeđeno načelo tajnosti prilikom izbora članova tijela Komore, o čemu je Upravni odbor izvijestila Predsjednica Izbornog povjerenstva, Predsjednica Skupštine odlučila je ponoviti Skupštinu na kojoj će se ponoviti glasovanje te ponovno provesti izbori za tijela Komore.

Prema izvješću izvođača, naknadno je utvrđeno da nije u mogućnosti isporučiti rezultate glasovanja, a između ostalog, kao razloge su naveli samo trajanje i tijek sjednice Skupštine (cca. 7 sati). Isto tako, određeni broj sudionika nije ispunjavao potrebne tehničke uvjete (npr. stabilan internet, pametni telefon i  dr.) za komunikaciju na daljinu u stvarnom vremenu. Dodatni problem u sustavu izazivale su duge diskusije u toku kojih su neki članovi gubili vezu sa sustavom, a isto tako su neki prekidali vezu sa sustavom i ponovno se prijavljivali, što je sve zajedno nepotrebno opterećivalo sustav.

 

Ad 7. 

Navedeno je u cijelosti promašeno i netočno. Nadzorni odbor je neovisno tijelo Komore koje nadzire provođenje akata, materijalno-financijsko poslovanje Komore te izvršava druge ovlasti određene odredbama Zakona o psihološkoj djelatnosti, Statuta Komore ili drugih općih akata. Nadzorni odbor, između ostalog, nadzire i rad Predsjednika Komore.

Niti jednim pozitivnim propisom niti općim aktom Komore nije utvrđena ovlast Predsjednika Komore da konstituira ili raspušta Nadzorni odbor. Štoviše, navedeno tijelo odgovara isključivo Skupštini Komore te bi imenovane ovlasti Predsjednika u odnosu prema Nadzornom odboru bile suprotne prirodi, položaju i funkciji Nadzornog odbora.

 

Ad 8. 

Odredbom članka 31. st. 3. Zakona o psihološkoj djelatnosti propisano je da Predsjednik Komore obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora, saziva sjednice i predsjeda sjednicama te potpisuje akte Upravnog odbora.

Dakle, Predsjednica Komore saziva sjednice Upravnog odbora, a u odnosu na dinamiku sazivanja, odredbom članka 19. st. 1. Poslovnika o radu Upravnog odbora određeno je da se sjednice sazivaju po potrebi. Što se tiče ponovnog sazivanja sjednice Skupštine - to je učinjeno čim su se za to ostvarili uvjeti u skladu sa postojećim epidemiološkim uvjetima.

Citiranom odredbom Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19) nisu utvrđeni razlozi za razrješenje Predsjednika.

 

Ad 9.

Navedeno je nejasno. Na prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu Upravni odbor je na svojoj 52. sjednici održanoj 03. listopada 2019. godine predložio značajna povećanja u rashodima te preuzeo obavezu da se izjasni o načinu ostvarivanja prihoda usvojenog Financijskog plana u skladu s povećanjem rashoda – što je bilo moguće povećanjem mjesečne članarine ili korištenjem viška iz ranijih razdoblja. Do roka za objavu materijala za 39. sjednicu Skupštine Hrvatske psihološke komore nisu zaprimljene dogovorene dopune.

Nakon što prijedlog Financijskog plana nije bio usvojen na 39. sjednici Skupštine Hrvatske psihološke komore isti je neznatno promijenjen (30.000,00 kn) te usvojen na 40. sjednici Skupštine Komore održanoj 13. prosinca 2019. godine. Financijski plan za 2020. godinu u potpunosti je ostvaren s viškom prihoda od 419.855,69 kn.

Stoga ne postoji osnova za kršenje Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju, a još manje za obmanjivanje članova Skupštine.

Osim toga, prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/14) zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovara za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana (članak 5. st. 5.) odnosno za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova (članak 11. st. 1.).

 

Ad 10.

Odredbom članka 26. st. 2. Zakona o psihološkoj djelatnosti određeno je da sjednice Skupštine saziva Predsjednik Komore. Odredbom članka 13. st. 2. Statuta Hrvatske psihološke komore određeno je da Predsjednik Komore saziva Skupštinu dostavljanjem poziva svim članovima, a  koji mora sadržavati vrijeme i mjesto održavanja te prijedlog dnevnog reda (članak 13. st. 4.). Poslovnik o radu Skupštine u članku 12. određuje da Predsjednik Komore saziva i organizira te predsjedava sjednicama Skupštine; upućuje materijale; te predlaže dnevni red sjednica Skupštine.

Osim toga, istom odredbom Poslovnika propisano je i da Predsjednik Komore objavljuje rezultate glasovanja Skupštine.

Dakle, sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti, Statutu Komore i Poslovniku o radu Skupštine Komore, sjednice Skupštine saziva, organizira te rezultate istih objavljuje Predsjednik Komore, te mu za to ne treba nikakvo prethodno ili naknadno odobrenje Upravnog odbora ili drugog tijela Komore.

 

Ad 11.

Pored netočnih navoda, koji se opetovano ponavljaju, nije moguće razlučiti odnose li se preostali navodi na Predsjednicu Komore ili na Izborno povjerenstvo.

Također, nije točno da ne postoji odluka o raspisivanju izbora za članove Nadzornog odbora, Etičkog odbora i Suda časti prvog stupanja odnosno odluka kojom se imenuje Izborno povjerenstvo za provedbu navedenih izbora.

Upravo su podnositelji, kao članovi Upravnog odbora, sudjelovali u donošenju Odluke o raspisivanju izbora za članove Nadzornog odbora, Odluke o raspisivanju izbora za člana Etičkog odbora, Odluke o raspisivanju izbora za članove Suda časti prvog stupnja, Odluke o raspisivanju izbora za članove Suda časti drugog stupnja te Odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Nadzornog odbora, Etičkog odbora, Suda časti prvog stupnja i Suda časti drugog stupnja, sve jednoglasno, na 01. sjednici Upravnog odbora održanoj 10. srpnja 2020. godine.

 

Prilog: Prijedlog za razješenje predsjednice Hrvatske psihološke komore Andreje Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2