PITANJA I ODGOVORI

Poštovani članovi 43.Skupštine HPK,

Zahvaljujemo se na Vašem sudjelovanju u raspravi.
Objavljujemo odgovore na dio pitanja, na ostala pitanja odgovorit ćemo u što kraćem roku.PITANJE
Molim pojašnjenje zbog čega u dnevni red nije uvrštena verifikacija zapisnika s 42. skupštine u skladu s Člancima 46. i 47. Poslovnika o radu skupštine.

ODGOVOR
Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, uključujući i navedene članke, ne utvrđuje obvezu uvrštavanja prijedloga zapisnika prethodne sjednice na dnevni red prve slijedeće sjednice Skupštine.PITANJE
Koje je razlog novog zapošljavanja s obzirom da je izmjenom Zakona o psihološkoj djelatnosti 2019. uvedeno trajno ovlaštenje što znači da je prestala obaveza obnavljanja dopusnica i značajno se smanjuje obim redovnih poslova Komore?

ODGOVOR
Nije jasno iz čega proizlazi zaključak o smanjenju obima poslova donošenjem Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19). Naime, promatrajući sadržaj javnih ovlasti utvrđenih zakonom vidljivo je da je navedeni zakon utvrdio sveukupno 8 javnih ovlasti Komore dok je Zakon o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 47/03) utvrđivao svega 3. Pritom zakonodavac u novom zakonu iz javnih ovlasti izostavlja poslove povezane s privatnom psihološkom praksom te iste razrađuje drugim odredbama.

Točno je da je zakonodavac, vodeći računa o administrativnom rasterećenju članova, ukinuo osnovne dopusnice te iste supstituirao rješenjem o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti koje se izdaje bez vremenskog ograničenja. Na takav je način administrativna aktivnost sa članova prevaljena na Komore budući da je samo usklađivanje sa novim regulativnim okvirom podrazumijevalo donošenje 2.700 rješenja o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti po službenoj dužnosti. Nadalje, priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti sukladno odredbi članka 8. Zakona o psihološkoj djelatnosti podrazumijeva provođenje postupka u kojem je potrebno utvrditi cjelovito činjenično stanje koje prije rješavanja upravne stvari u bitnom uključuje pribavljanje dokaza predviđenih odredbe članka 8.

Konačno, Zakon o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19) postupke relicenciranja supstituira postupcima u kojima se, ispunjenjem zakonom propisanih uvjeta ili periodičnim provjerama razrađenih općim aktima, provodi utvrđivanje uvjeta propisanih odredbom članka 9. Zakona o psihološkoj djelatnosti. Navedeno uključuje i provjeru stručnosti ovlaštenog psihologa protekom razdoblja stručnosti i to po službenoj dužnosti.

Osim navedenog, treba imati u vidu i činjenicu da je Hrvatska psihološka komora tijelo javne vlasti te je u provođenju postupaka unutar djelokruga dužno primjenjivati propise i načela kojima su utvrđeni organizacijski, kadrovski i postupovni aspekti rada. U smislu navedenog, nadležna tijela su u postupcima upravnog nadzora utvrdila nedostatke, a posebno kadrovske manjkavosti i nedostatan broj kvalificiranih službenih osoba koji nije bio dostatan niti za ispunjenje ovlasti i obveza koje su proizlazile iz ranijeg zakonskog okvira.PITANJE
Zbog čega se na glasanje ne daju različiti prijedlozi o visini članarine, te se na taj način izglasa ona visina članarine koja dobije najveći broj glasova?

ODGOVOR
Upravni odbor usvojio ovaj prijedlog iznosa mjesečne članarine čiji je iznos predstavljao osnovu za izradu prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu. Obzirom na neizvjesnost godine pred nama, nije jednostavno planirati prihode niti rashode. Svaki Financijski plan ili Godišnji program rada tijekom godine može biti izmijenjen ili dopunjen, ukoliko se za to ukaže potreba i to po istoj proceduri na temelju koje je i donesen. Upravni odbor priprema materijale za Skupštinu te sudjeluje u realizaciji Godišnjeg programa rada i Financijskog plana.

Osim toga, odredbom članka 24. stavak 5. Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19) propisano je da se visina članarine utvrđuje odlukom Skupštine Komore jednom godišnje, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Na temelju navedenog može se zaključiti da nisu mogući alternativni prijedlozi visine članarine te da prijedlog koji se upućuje Skupštini mora uključivati prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva.PITANJE
U zaspisniku stoji: "Nada Manci, knjigovotkinja Komore, navodi kako predstavljeno Izvješće nije ono koje je ona dostavila budući da u istom nedostaje bilanca i usporedba s troškovima u protekloj godini. " Od kolega sam dobila informaciju da je gospođa dala otkaz nakon toga. Možete li se očitovati po tom pitanju?

ODGOVOR
Komora je otkazala ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga sa servisom gđe Nade Manci.

Gospođa Nada Manci vodila je knjigovodstvo Komore od njenog osnutka, za što je i nagrađena Zahvalnicom Hrvatske psihološke komore 2017. godine na svečanoj sjednici u Zadru. Obzirom na promjenu propisa i proširene potrebe u vođenju knjigovodstva (npr. projekti) planirana je promjena knjigovodstvenog servisa za što su se stekli uvjeti zapošljavanjem ekonomistice u Tajništvo Komore.PITANJE
Financijski plan je apsolutno nejasan. Što su: 421 Naknade troškova radnicima? 4294 Zašto bi mi financirali kotizacije i za što? 4295 Što su ostali nespomenuti materijalni rashodi? 442 Kamate za primljene kredite? Potreba zapošljavanja novih djelatnika u Tajništvu nije jasno opravdana. Koji je opis i opseg poslova trenutnih djelatnika? Možda da pokušate s reorganizacijom i jasnijim definiranjem opisa posla.

ODGOVOR
Temeljem članka 31. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 119/15), poslovni plan se izrađuje najmanje na razini skupine Računskog plana neprofitnih organizacija, a Vaše pitanje ulazi u dubinsku analitiku troškova za što nema zakonske osnove. Isto nije osnovano niti sa gledišta poznavanja računovodstva.PITANJE
Koji je razlog za plaćanje mjesečne a ne godišnje članarine Komori i to u iznosu od 60kn mjesečno je previše? S obzirom na nejasna Financijska izvješća s kojima članovi Skupštine nisu u potpunosti upoznati a s kojima se ne slaže niti knjigovotkinja Komore (kako je navedeno u zapisniku s 41. sjednice) molim obrazloženje i transparentno Financijsko izvješće na što se troši novac od članarine?

ODGOVOR
Članarina je osnovni izvor financiranja Hrvatske psihološke komore propisan Zakonom o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19). Svaki mjesec imamo financijske rashode za zaposlenike, dobavljače, usluge, režijske troškove i ostale tekuće troškove. Mjesečne članarine osiguravaju stabilnost financijskog poslovanja te omogućavaju planiranje prihoda i rashoda tijekom godine i pojedinih kvartala.

Financijsko izvješće o poslovanju Komore izrađuje se u skladu s propisima. Iznos mjesečne članarine Komore među najnižima uspoređujući s drugim komorama u Republici Hrvatskoj, a niži iznos članarine ima primjerice Hrvatska komora medicinskih sestara koja istovremeno broji oko 35.000 članova.PITANJE
Predlažem da se u dnevni red uključi točka „Izrada Pravilnika o sadržaju godišnjeg programa rada Hrvatske psihološke komore“. Obrazloženje: Trenutno ne postoji standardizirani način podnošenja godišnjeg programa. U ovogodišnjem programu radan nije naveden niti jedan mjerljivi kriterij prema kojem bi se iduće godine moglo procijeniti u kojoj mjeri je plan ostvaren (ili nije). S obzirom da je 29.srpnja 2020. na snagu stupio Pravilnik o sadržaju godišnjeg IZVJEŠĆA o radu Hrvatske psihološke komore

ODGOVOR
Novi pravilnici, poslovnici i drugi opći akti Komore biti će izrađeni u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine brij 98/19) te Statutom Komore. Dosadašnji pravilnici i poslovnici doneseni su nakon osnivanja Komore te su kao takvi zastarjeli i ne odgovaraju trenutnim potrebama organizacije od preko 4.000 članova koji su zaposleni u 60 djelatnosti. Rad Komore u velikom dijelu ovisi o radu brojnih ministarstava i drugih tijela javne vlasti koja određuju poslove i obaveze koje trebamo ispuniti tijekom godine (np. uključivanje u radne skupine za izradu propisa, provođenje određenih propisa i EU zakonodavstva, usklađivanje naših procedura i općih akata s novim zakonskim i provedbenim propisima itd.).

Primjerice, već je u siječnju ove godine održan je sastanak iniciran od nadležnog ministarstva na kojem su članovi Upravnog odbora, Predsjednica i djelatnici Tajništva informirani o potrebi digitalizacije poslovnih procesa u Komori za koje ćemo morati izdvojiti znatna novčana sredstva.

Konačno, sukladno članku 17. stavku 1. točki 7. Statuta Hrvatske psihološke komore za pripremu prijedloga općih akata Komore nadležan je Upravni odbor Komore. Slijedom navedenog, Vaš se prijedlog za donošenje općeg akata kojim bi se utvrdio sadržaj Godišnjeg programa rada Hrvatske psihološke komore, upućuje Upravnom odboru.PITANJE
Zbog čega u Godišnjem programu nema plana rada Tijela komore (koliko sjednica, koji materijali će biti izrađeni). Nedostaju informacije o tome što će 2021. godine raditi: Predsjednica, UO, NO, EO, Sud časti, Povjerenstva, Stručni razredi, Tajništvo

ODGOVOR
Rad pojedinih tijela Komore moguće je samo djelomično unaprijed planirati jer i njihov rad ovisi o obvezama i zadacima koje tijekom godine trebamo izvršiti. Nije moguće u potpunosti planirati potrebe članova, a naročito ne one obaveze koje proizlaze iz zadataka koje Komori delegiraju nadležna tijela i institucije.

Na donošenje Godišnjeg programa rada kao i Financijskog plana utječu i okolnosti uvjetovane zdravstvenom krizom i krizom izazvanom potresima. Svako tijelo ima svoje redovne poslove, a sjednice se sazivaju po potrebi, odnosno u skladu s rokovima koji su propisani odredbama Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09) te drugim pozitivnim propisima.PITANJE
1. Konsolidacija moći i još teža smjena Predsjednika Komore 2. Proizvoljno discipliniranje članova komore, npr. član komore se može kazniti zbog "verbalniog delikta" pod krinkom "ne poštovanja tijela Komore". 3. Mogućnost novčanog kažnjavanja osoba osuđenih za kaznena djela 4. Maknuti elementi misije i vizije komore 5. Onemogućavanje obnašanja istovremenog obnašanja dužnosti nije provedeno do kraja 6. Povećan iznos novca kojim upravljaju Predsjednik i Upravni Odbor, a bez suglasnosti Skupši

ODGOVOR
Vezano za Vaše navode, ističemo kako slijedi.

1. Nije razumljivo iz čega je izveden navedeni zaključak. Naime prijedlogom Statuta samo je dodatno razrađena procedura u slučaju razrješenja Predsjednika Komore, uz situacije kada je Predsjednik spriječen obavljati svoju dužnost (np. bolest) ili je odsutan (np. godišnji odmor, putovanje i sl.).

2. Navedeno je potpuno netočno. Članak 31. Statuta definira koje se povrede smatraju težim, a koje lakšim povredama dužnosti. Nadalje, članak 32. definira koje se novčane kazne mogu izreći za navedene povrede. Pritom najvažnije - upravo tako propisuje zakonodavac u glavi VI. Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19) odnosno u članku 40., u kojem utvrđuje lakše i teže povrede dužnosti psihologa.

Iako je provođenje disciplinskih postupaka ovlast Komore koja je bila propisana odredbama Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 47/03), protiv članova Komore u 17 godina proveden je svega 1 (jedan) disciplinski postupak u prvom stupnju.


3. Zakonom o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19) određene su teške i lake povrede dužnosti na način da su unutar teških povreda dužnosti opisne i povrede koje uključuju počinjenje kaznenog djela za koje je izrečena pravomoćna kazna zatvora (članak 40. stavak 2. alineja 6.). U članku 41. za navedenu vrstu povrede službene dužnosti psihologa zakon predviđa i sankciju novčanim kažnjavanjem.

Stoga nema mjesta tvrdnjama o samovlasti Komore budući da je predmetnu sankciju Zakonom o psihološkoj djelatnosti predvidio zakonodavac odnosno isto državno tijelo koje je donijelo Kazneni zakon.

4. Članak 32. stavak 3. Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19) propisuje obvezni sadržaj Statuta.

5. Mogućnost istovremenog obnašanja dužnosti članova u različitim tijelima Komore u Statutu je uređena u skladu sa odredbama Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19) koji će tijekom 2021. godine biti upućen na izmjene i dopune od strane nadležnog ministarstva. Navedeno je prilika da se na bolji način uredi ovo područje.

6. Zbog redovnog poslovanja Komore Predsjednik i Upravni odbor imaju mogućnost donošenja odluka o poslovnim događajima u zakonom, odnosno općim aktom Komore, određenoj visini. Sazivanje sjednice Skupštine za donošenje odluke o kupovini npr. novog printera ili popravak vrata ne bi bilo opravdano.PITANJE
Kao i na 42. sjednici Skupštine ukazujem da predočeni plan rada nije u dovoljnoj mjeri raspisan da bi se mogla donijeti informirana odluka o njegovim usvajanju ili ne usvajanju.

ODGOVOR
Financijski plan je izrađen temeljem Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 119/15), čak i šire od zakonske obveze.PITANJE
Kako glasi prijedlog UO za otplaćivanje kredita i koje su financijske posljedice za HPK između sadašnjeg i predloženog načina otplate.

ODGOVOR
Podnositelji prijedloga dopune Dnevnog reda sjednice točkom “Prijedlog za otplaćivanje kredita za prostor Komore u visini cca 650.000,00 kn” nisu dostavili obrazloženje točke.

Međutim, Hrvatska psihološka komora je za kupnju poslovnog prostora podigla kredit u Zagrebačkoj banci d.d. 2016. godine te se isti otplaćuje bez ikakvih teškoća.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2