Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za psihoterapiju

KLASA: 013-05/20-04/40
URBROJ: 251-375/01-02-20-1
Zagreb, 11. studenog 2020.

 

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 2. Pravilnika o radu stručnih povjerenstava Upravni odbor Komore na 4. sjednici održanoj 11. rujna 2020. godine donosi

ODLUKU

Imenuju se članovi Povjerenstva za psihoterapiju:

• Irena Bezić

• Margareta Mesić

• Ivan Vračić

Članovi se imenuju na vrijeme do isteka mandata Upravnog odbora 13.06.2024. godine, a radi odlučivanja o pitanjima vezanim uz psihoterapiju.
 

Obrazloženje

Na natječaj KLASA: 013-05/20-05/01, URBROJ: 251-375/01-02-20-1 od 10. srpnja 2020. godine javilo se 3 kandidata koji udovoljavaju uvjetima, dok po pozivu KLASA: 013-05/20-05/02, URBROJ: 251-375/01-02-20-1 od 11. rujna 2020. godine nije bilo zaprimljenih prijava, slijedom čega je donesena ova odluka.
 

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2