Uputa za otvaranje privatne prakse psihologa

Prema članku 12. Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03.) Hrvatska psihološka komora izdaje rješenje kojim se odobrava obavljanje privatne psihološke prakse.

U skladu s odredbama Zakona o psihološkoj djelatnosti koji se odnose na obavljanje privatne psihološke prakse Komora je donijela Pravilnik o izdavanju i oduzimanju odobrenja za privatnu praksu.

Prema Zakonu i Pravilniku uvjeti za obavljanje privatne prakse su:

 • diplomirani psiholog,
 • osnovna dopusnica,
 • posebna dopusnica, ako će se baviti oblicima rada za koje se propisuje posebna dopusnica,
 • da raspolaže propisanim prostorom i opremom propisanom ovim Pravilnikom,
 • da je radno sposoban za obavljanje psihološke djelatnosti,
 • da nije u radnom odnosu s punim radnim vremenom,
 • da ne obavlja neku drugu samostalnu djelatnost.

Psiholog koji želi otvoriti privatnu praksu treba podnijeti Komori zahtjev za izdavanje rješenja o privatnoj praksi. O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za privatnu praksu u roku od 60 dana od primitka zahtjeva.

U zahtjevu treba navesti:

 • sve podatke o ispunjavanju uvjeta za obavljanje privatne prakse,
 • podatke o ispunjavanju uvjeta prostora i opreme,
 • prijedlog naziva privatne prakse,
 • oblike rada psihološke djelatnosti kojim će se baviti.

Uz zahtjev za otvaranje privatne prakse treba priložiti:

 • presliku radne knjižice,
 • liječničku svjedodžbu o psihofizičkoj sposobnosti radi utvrđivanja radne sposobnosti,
 • zapsinik o izvršenom uvidu o udovoljavanju uvjetima prostora i opreme,
 • druge dokumente i dokaze za podatke koji se u zahtjevu navode.

Uvjeti prostora i opreme propisani su u članku 12. do 15. Pravilnika o izdavanju i oduzimanju odobrenja za privatnu praksu.

Ako se prijavljuje grupna privatna praksa potrebno je priložiti ugovor o grupnoj praksi.

U članku 10. citiranog Pravilnika propisan je sadržaj ugovora.

Posebno povjerenstvo Komore izvršit će uvid da li podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete prostora i opreme.

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete za obavljanje privatne prakse, a što je vidljivo iz zahtjeva i dokumenata koje je podnositelja dostavio Komori i iz uvida o prostoru i opremi, Komora će izdati rješenje o izdavanju odobrenja za obavljanje psihološke djelatnosti u privatnoj praksi.

Troškovi postupka izdavanja odobrenja za privatnu praksu iznose 700,00 kn, a uplaćuju se na žiro-račun Komore broj 2360000-1101712980, model plaćanja: 67, poziv na broj: OIB, uz navođenje svrhe uplate.

Privatna praksa upisuje se u Imenik psihologa koji obavljaju privatnu praksu i imenik grupne psihološke prakse, koji se vodi u Komori.

Temeljem navedenog rješenja psiholog može započeti s obavljanjem privatne prakse.

 

UVJETI OBAVLJANJA PRIVATNE PSIHOLOŠKE PRAKSE

Psiholog koji obavlja psihološku djelatnost u privatnoj psihološkoj praksi obavezan je osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi mogao počiniti trećima obavljanjem privatne psihološke djelatnosti (članak 34. Zakona o psihološkoj djelatnosti), te podatke o sklopljenoj polici osiguranja dostaviti Komori radi upisa u Evidenciju osiguranja od odgovornosti.

Psiholog koji obavlja privatnu psihološku praksu mora imati štambilj koji sadrži: ime i prezime, stručni naziv, znanstveno i nastavno zvanje naziv privatne prakse i adresu.

Psiholog koji obavlja privatnu psihološku praksu ima pravo upotrebljavati faksimil koji u pravilu sadrži ime i prezime i naznaku diplomirani psiholog, odnosno profesor psihologije, a može sadržavati i stručni naziv te znanstveno i nastavno zvanje.

Psiholog koji zapošljava djelatnike u privatnoj psihološkoj praksi treba ih prijaviti Komori u roku od 8 dana od zasnivanja radnog odnosa s njima.

Psiholog koji obavlja privatnu psihološku praksu ima pravo oglašavati svoju djelatnost sukladno odredbama Pravilnika o načinu oglašavanja rada i načinu isticanja naziva psihologa koji obavljaju privatnu praksu.

Psiholog koji obavlja privatnu psihološku praksu može, iz opravdanog razloga, privremeno obustaviti poslovanje, o čemu treba obavijestiti Komoru. U obavijesti treba navesti razlog i vrijeme trajanja privremene obustave poslovanja.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2