Zahtjev za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža

Osobe koje su vježbenički staž obavile u inozemstvu i žele da im isti bude priznat radi polaganja stručnog ispita moraju zatražiti priznavanje inozemnog vježbeničkog staža.

Potrebni dokumenti:

  1. Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža
  2. Dokaz o obavljenom vježbeničkom stažu (ugovor, potvrda poslodavca odnosno pravne ili fizičke osobe kod koje je vježbeništvo obavljeno, potvrda fakulteta ukoliko je vježbenički staž obavljen u tijeku studija prema planu i programu fakulteta),
  3. Program vježbeničkog staža,
  4. Mišljenje mentora i
  5. dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja vježbeničkog staža.

Dokumentacija se prilaže u ovjerenim preslikama i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Naknada: 700,00 kn

Broj računa za e-plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Nadležno tijelo i propisi:
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)
Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija (http://www.psiholoska-komora.hr/1050
Smjernice za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža (http://www.psiholoska-komora.hr/1062)

Pravni lijek:
Protiv rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Žalba se predaje Hrvatskoj psihološkoj komori neposredno u pisanom obliku, poštom ili usmeno na zapisnik.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2