Česta pitanja

Što je vježbenički staž?

Vježbenički staž je rad pod nadzorom kojim se psiholog osposobljava za samostalan rad u okviru svoje struke. Nakon završetka fakultetskog obrazovanja vježbenički staž je razdoblje u kojem mladi psiholog  nastavlja svoj profesionalni razvoj stjecanjem praktičnih kompetencija radom u određenom području psihološke djelatnosti pod stručnim nadzorom psihologa mentora. Vježbenički staž traje jednu godinu i obavlja se s punim radnim vremenom. Vježbenički staž može se obavljati i u nepunom radnom vremenu, ali u tom slučaju staž će trajati duže, odnosno dok se ne odradi godina dana u punom radnom vremenu. Vježbenički staž može se obavljati temeljem ugovora o radu ili ugovora o volontiranju.

 

Kako se stječe svojstvo psihologa vježbenika?

Pravo na obavljanje vježbeničkog staža stječe se učlanjenjem u Hrvatsku psihološku komoru i upisom u Imenik psihologa vježbenika. Kada psiholog ostvari mogućnost obavljanja vježbeničkog staža, treba najkasnije 8 dana prije početka obavljanja staža podnijeti Zahtjev za učlanjenje i Zahtjev za upis u imenik psihologa vježbenika. Obrazac zahtjeva za učlanjenje i obrazac zahtjeva za upis u imenik psihologa vježbenika dostupni su za preuzimanje na mrežnoj stranici Hrvatske psihološke komore putem poveznice http://www.psiholoska-komora.hr/obrasci/

Zahtjevu za učlanjenje prilažu se Evidencijski list člana, za zaposlene psihologe Izjava o prihvaćanju plaćanja mjesečne članarine Komori, dokaz o završenom fakultetu i stečenom zvanju psihologa (ovjerena preslika diplome ili potvrde o završenom studiju i stjecanju zvanja psihologa) i potvrda o uplati upisnine u iznosu od 200,00 kn.

Zahtjevu za upis u imenik psihologa vježbenika prilaže se ovjerena preslika potvrde o završenom dodiplomskom ili preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije ili diplome (ukoliko je pred Komorom proveden postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije dovoljno je naznačiti klasu i urbroj rješenja Komore, ukoliko je dokument već dostavljen uz zahtjev za učlanjenje nije ga potrebno ponovno dostavljati u ovjerenoj preslici), potvrda nadležnog kaznenog suda da se protiv Vas ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, obavijest o početku vježbeničkog staža (obrazac), preslika ugovora o radu ili ugovora o volontiranju te potvrda o uplati troškova postupka upisa u Imenik psihologa vježbenika u iznosu od 100,00 kn.

 

Tko može biti mentor psihologu vježbeniku?

Mentor može biti ovlašteni psiholog koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva.

Jedan mentor može istovremeno obavljati mentorstvo nad dva vježbenika. Iznimno, jedan mentor može istovremeno biti mentor najviše petorici vježbenika, ako se mentorstvo obavlja u području organizacijske psihologije.

Ako predloženi mentor od psihologa vježbenika ne ispunjava uvjete za mentorstvo ili je psiholog vježbenik zatražio da mu Komora imenuje mentora, Komora će imenovati mentora.

 

Kada se vježbenički staž može prekinuti?

Vježbenički staž može se prekinuti u slučaju bolesti, rodiljnog dopusta, roditeljskog dopusta i drugih opravdanih razloga. Vježbenik koji želi ostvariti pravo na prekid obvezan je Komori podnijeti molbu i dokaz o nastupu razloga za prekid. Prekinuti vježbenički staž nastavlja se kada prestanu razlozi zbog kojih je nastupio prekid. Vježbenik je obvezan obavijestiti Komoru o prestanku razloga zbog koji je nastupio prekid najkasnije u roku od 8 dana od prestanka razloga.

 

Da li se vježbenički staž može obustaviti i  nastaviti u drugom području psihološke djelatnosti?

Da, u slučaju obustave vježbeničkog staža i promjene poslodavca tijekom vježbeničkog staža, psiholog vježbenik bez odgode dostavlja obavijest o nastavku vježbeničkog staža kod drugog poslodavca, kojoj prilaže presliku raskida ugovora i presliku ugovora sklopljenog sa drugim poslodavcem. U nastavku kod drugog poslodavca psiholog vježbenik odrađuje razliku vježbeničkog staža koja mu nedostaje do odrađivanja godine dana u punom radnom vremenu.

 

Kako se odrađuje vježbenički staž?

Vježbenički staž obavlja se prema propisanom planu i programu. Planom se utvrđuju raspored pojedinih stručnih poslova koje će obavljati psiholog vježbenik. Programom se utvrđuju stručni poslovi kojima se psiholog vježbenik osposobljava za samostalan rad. Obavljanjem stručnih poslova prema programu psiholog vježbenik se educira kako se u praksi primjenjuje: psihološka dijagnostika i savjetodavni rad na svim područjima primijenjene psihologije, a također zavisno gdje provodi vježbenički staž upućuje se u specifične vještine u pojedinim područjima psihologije. Za vrijeme vježbeničkog staža psiholog mentor brinut će o Vašoj stručnoj i praktičnoj poduci, stjecanju specifičnih znanja i vještina svojstvenih pojedinim područjima primijenjene psihologije, kao i za poštivanje pravila propisanih Etičkim kodeksom psihološke djelatnosti. Sada ćete se godinu dana prema propisanom planu i programu, pod nadzorom mentora, educirati kako se u praksi primjenjuje psihološka dijagnostika i savjetodavni rad na svim područjima primijenjene psihologije, te uputiti i u specifične vještine u području u kojem obavljate staž. Možete biti upućeni na obavljanje dijela vježbeničkog staža i drugom psihologu kojeg preporuči mentor. Obavljanje poslova prema planu i programu se evidentira u vježbeničkoj knjižici. Nakon uspješno završenog vježbeničkog staža i stečenih kompetencija utvrđenih planom i programom vježbeničkog staža, stječete pravo na polaganje psihološkog stručnog ispita. Po završetku vježbeničkog staža ne zaboravite vježbeničku knjižicu ovjeriti od strane poslodavca.

 

Da li su psiholozi vježbenici obvezni plaćati mjesečnu članarinu?

Zaposleni psiholozi vježbenici imaju obvezu plaćanja mjesečne članarine. Psiholozi vježbenici koji vježbenički staž obavljaju temeljem ugovora o volontiranju oslobođeni su plaćanja članarine za vrijeme trajanja volontiranja.

 

Što nakon odrađenog vježbeničkog staža?

Nakon obavljenog vježbeničkog staža psiholog vježbenik podnosi Komori prijavu za polaganje psihološkog stručnog ispita. Obrazac prijavnice preuzima se putem poveznice http://www.psiholoska-komora.hr/125

Uz prijavu se obvezno prilaže uredno ispunjena i od strane poslodavca ovjerena vježbenička knjižica i potvrda o uplati naknade za polaganje psihološkog stručnog ispita u iznosu od 300,00 kn.

Prijava se može podnijeti Komori u roku prijave za termine održavanja stručnog ispita koji se objavljuju na mrežnim stranicama Komore. Psiholog vježbenik može prijaviti stručni ispit tek nakon obavljenog vježbeničkog staža u trajanju od godine dana.

U roku prijava za polaganje stručnog ispita, vježbeničku knjižicu treba dostaviti u elektronskom obliku na e-mail adresu: hpk@psiholoska-komora.hr, a originalnu  poslati putem pošte ili je osobno dostaviti na adresu Hrvatske psihološke komore, Selska cesta 90A, Zagreb.

Ukoliko psiholog vježbenik ne može iz opravdanih razloga pristupiti ispitu, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti Komoru. Ukoliko to ne učini, smatra se da je ispitu pristupio, te ponovo mora snositi troškove ispita.

Pored prijave polaganja psihološkog stručnog ispita psiholozi vježbenici koji pristupaju stručnom ispitu obvezni su podnijeti Zahtjev za priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti kako bi stjecanjem uvjeta iz članka 8. stavka 1. točke 3. Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19) odnosno polaganjem psihološkog stručnog ispita ostvarili priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti.

 

Što sadrži psihološki stručni ispit?

Psihološki stručni ispit provodi Ispitno povjerenstvo Hrvatske psihološke komore. Sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio obuhvaća provjeru poznavanja zakonskog okvira za obavljanje psihološke djelatnosti: Zakona o psihološkoj djelatnosti, Etičkog kodeksa psihološke djelatnosti, Ustava RH i Zakona o radu. Usmeni dio ispita odnosi se na konkretna pitanja iz psihološke prakse. Ispituje se usvojenost znanja i vještina uporabe psihodijagnostičkih instrumenata, osnovne vještine provođenja intervjua i savjetovanja, kao i osnove poznavanja područja, ovisno o vrsti psihološke djelatnosti u kojoj ste obavili vježbenički staž.

Nakon položenog psihološkog stručnog ispita psihologu vježbeniku izdaje se Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. 

 

Kako se gubi svojstvo psihologa vježbenika?

Psihologu vježbeniku prestaje pravo na obavljanje vježbe i mora ga se brisati iz imenika psihologa vježbenika ako u roku od tri godine od stjecanja prava na polaganje stručnog ispita za psihološku djelatnost ne položi taj ispit ili ako bez opravdanog razloga u roku od dvije godine ne zatraži upis u imenik psihologa nakon što je za to stekao uvjete.

 

 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2